NASJONALITEIT

FRL KENTEKEN STIKKER

FRYSKE POSTSEGEL

YNTERFRYSKE FLAGGE

ANTY NAZI HELM

TSJIN VERDONK

TROCHGEAND FERKEAR

FRYSKE PLAKNAMMEN

GJIN LEECHSAKSEN

YNTERFRYSK WAPEN

PROVINSJES PLUS

YNTERFRYSKE DIKEKAART


 


Anty Verdonk

19-05-2008

Rita Verdonk is de oprjochster fan de nije politike partij TON (Trots op Nederland). Ien fan har foarnimmens is om de provinsje Fryslân op te heffen. Dit hat se sein tidens in gearkomste ôfrűne wike yn Ljouwert. Hjirmei falt se de Friezen oan as erkende nasjonale minderheid en tagelyk ek de Fryske taal en kultuer.

Wy wolle hjirmei Rita Verdonk warskôgje dat hja har doelstellings net trochsette moat. De measte Friezen wolle net in twadde Kneppelfreed. Mar as dochs bliken docht dat it in útmakke saak is sille de Friezen fan de Sân Seelannen yn opstân komme neffens rjochten fan de oerkęsten útsprútsen by de opstalbeam.

 

Dit binne de oerkęsten fan alle Friezen.

Foarst, dat hja ien kear yn it jier op de tiisdei yn de pinksterwike by de Upstalbeam gearkomme sille en dat hja dęr alle rjochten besprekke, dy’t de Friezen oanhâlde sille. As immen in better rjocht wit, moatte hja it minder goede opjaan en it bettere folgje.

De twadde kęst: as ein fan de sân seelannen troch de wapene ridders út it suden troch de striders út it noarden ferwoastge wurdt, sille de seis it sânde helpe, sadat it like sterk bliuwe sil as elts oar seelân.