NATIONALITEIT

FRL KENTEKEN STICKER

1 JAAR NAT. ERKENNING

INTERFRIESE VLAG

ANTI NAZI HELM

TEGEN VERDONK

GEEN NEDERSAKSEN

PROVINCIES-PLUS


 
 


Doelstelling

De Groep fan Auwerk is een beweging die streeft naar een zelfstandige deelstaat van een nieuw Friesland in Europa. Door politieke en (daardoor) economische machtconcentratie worden de Frieslanden op dit gebiet achtergesteld, Het gaat erom dat de politieke macht weer terug naar Friesland komt! Voor de inwoners van Westlauwers Friesland, Oostlauwers Friesland (de hedendaagse provincie Groningen met de stad Groningen), Ost-Friesland en Noord-Friesland heeft de dominante politieke, sociaal-economische en de culturele overheersing uit Nederland en Duitsland lang genoeg geduurt en naar onze mening word het tijd dat de Friese regio's met elkaar als een Nieuw Friesland in Europa haar eigen pad kiest. De Groep fan Auwerk streeft ernaar om via een confederatie van de vier Frieslanden, (via samenwerking tot meer zelfbestuur en volwassenheid) naar een zelfstandige deelstaat toe te groeien.

Een  'zelfstandige deelstaat' Nieuw Friesland in Europa moet de komende 25 jaar mogelijk zijn. Een deelstaat , omdat de Europese unie zelf steeds meer als een politieke eenheid gezien wordt (de verenigde staten van Europa), en de individuele staten daardoor meer en meer als deel-staten van Europa worden. Trouwens, 70% van de wetgeving komt al uit 'Brussel'. Aan de ene kant heeft de EU dus meer te zeggen, aan de andere kant zie je ook een ontwikkeling naar het Europa van de regio's. De Frieslanden zullen, op basis van een gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur, taal, landschap en vergelijkbare sociaal-economische situatie, een van de Europese regio's vormen kunnen, en daarmee dus als deelstaat een eigen stem in datzelfde Europa krijgen.
Voor een groeiende groep mensen is de slechte economische positie en het verwateren van het Friese cultuurgoed een doorn in het oog. Ze zijn van mening dat de Friese gebieden teveel als een wingewest van aardgas, zout en olie gezien word, dat er een grote braindrain van jonge mensen is naar plaatsen buiten Friesland en dat daarme een hoop kennis en potentie verloren gaat Meer zelfbestuur en uiteindelijk een zelfstandige deelstaat Nieuw Friesland in Europa zou voor de Friezen een oplossing betekenen. Financieel en sociaal-economisch is een Nieuw Friesland dus beter af als zelfstandige (deel-)staat. De opbrengsten van de bodemschatten blijven in het eigen gebiet, inkomsten van recreatie en toerisme komt ten goede aan de regio zelf en de belastingopbrengsten zullen geinvesteerd worden in het bevorderen van de werkgelegenhied van de Frieslanden zelf.

Om er even op door te gaan: denk alleen al aan de infrastructuur: de hedendaagse inwoners van provinie Friesland en Groningen betalen miljarden die door de Nederlandse overheid gebruikt word om in de Randstad nog meer wegen en tunnels aan te leggen, terwijl het noorden schandalig over het hoofd gezien wordt. Het wachten op de verdubbeling van de Wâldwei is een duidelijk voorbeeld. Een ander duidelijk voorbeeld zijn onze aardgasbaten die in de beerput van de betuwelijn verdwenen zijn en Hollandstalig onderwijs projecten bedoelt voor allochtonen in de Ranstad daar de Friese kinderen niet mee uit de voeten kunnen. Op die wijze schept de hedendaagse Nederlandse staat haar eigen achtergestelde gebieden.

Ook maken wij ons grote zorgen over het onbegrensde winnen van zout waardoor het land en de huizen verzakken. Op geen enkele voorwaarde gaan wij akkoord met het voornemen om in die zoutlagen nucleair afval op te slaan; wij laten ons land niet verderven.
Wij 'de Groep fan Auwerk' zijn blij over de positieve reacties die wij uit de gemeenschap weg en de verscheidene internet forums gekregen hebben en nog krijgen. Verders voelen een hoop mensen van het hedendaagse Friesland hun verbonden met andere Friese regio's, zo als de provincie Groningen en stad, Ost-Friesland en Nord-Friesland.

Een gelijke positie en meer zelfbestuur voor een Nieuw Friesland moet mogelijk zijn binnen Europa zonder geweld. De voordelen van een zelfstandig Nieuw Friesland zijn duidelijk als wat. Belastinggeld komt dan terecht daar waar het voor bedoeld is, namelijk de ontwikkeling van een Nieuw Friesland in plaats van iets anders.
Er komt meer aandacht voor het eigen cultuurgoed en de taal binnen Nieuw Friesland. De ontwikkelingen in de regio's als Vlaanderen, Catalonie en Schotland met eigen parlementen en regeringen zijn inspirerende voorbeelden voor de Groep fan Auwerk, en laten ons zien dat onze ideeën niet onrealistisch zijn.

De stad Groningen ligt dan niet meer in een uithoek, en krijgt weer nieuwe mogelijkheden.

Deelstaat Friesland met haar eigen vergezicht: water, bos, heide, zand en klei maken het landschap. Historische dorpen en steden, middeleeuwsche kerken, elegante stadshuizen, en hoge terpen maken een deel uit van dit rijke culturele erfgoed.
Op het land lijkt de dijk het einde van het Friese land, maar daarachter de dijk reist de boot af naar een van de Friese waddeneilanden, de parels van de waddenzee.

De Groep fan Auwerk