NATIONALITEIT

FRL KENTEKEN STICKER

1 JAAR NAT. ERKENNING

INTERFRIESE VLAG

ANTI NAZI HELM

TEGEN VERDONK

GEEN NEDERSAKSEN

PROVINCIES-PLUS


 
 


Nationaliteit

Prominenten positief over een Friese Identificatie. Friese identificatie op politieke agenda!!

4 maart 2005 - verslag Rapport Recht op een Friese Identificatie
Prominenten positief over een Friese Identificatie. Friese identificatie op politieke agenda!!

Welkom en vooropwoord door GFA
Hartelijk welkom mensen op deze avond, en in het bijzonder dhr Hendrik ten Hoeve van de onafhankelijke senaatsfractie(OSF) van de eerste kamer, Frans Kuipers 2e voorzitter van de Provinciale Staten, en Kobus Walsma van de eerste kamer voor het CDA, georganiseerd door de Groep fan Auwerk.
De Groep fan Auwerk is een beweging die, in deze tijd van vergaande economische en culturele integratie, door globalisering en de ophanden staande provinciale schaalvergroting van mening dat de Friese identiteit niet verder ondersneeuwen moet maar juist verder uitgedragen worden moet. Bij een mogelijke provinciale schaalvergroting is een naam landsdeel "Noordland" een fictief begrip, en die niet recht doet aan een van de oudste volksstam in Noordwest Europa.
Vanuit dit Friese zelfbewustzijn is voor de Groep fan Auwerk landsdeel Friesland als naam bij een mogelijke provinciale schaalvergroting dan ook de enige optie voor de toekomst van landsdeelvorming in Nederland.
Mensen wij zullen het toch niet meemaken dat wij straks de ommelanden zijn van de stad Groningen.

Het Thema van deze avond is dus ook: Zichtbaar
Door een stemming in de Eerste Kamer op 30-11-2004 heeft Nederland het Europese Kaderverdrag aangaande de Nationale Minderheden goedgekeurd. Daardoor zijn de Friezen nu in Nederland erkend als de enige echte minderheid. Het verdrag heeft betekenis voor de (mensen) rechten zoals het vrij gebruiken van de eigen taal, cultuur en identiteit.
De staat der Nederlanden verplicht zich hiermee om te werken aan het behoud, het eerbieden maar ook (en nu komt het) passende bedenkingen schept voor verdere ontwikkeling en mogelijk te maken om de Friese identiteit als nationale minderheid, zoals in het kaderverdrag aangegeven word, uit te drukken.

Nu het volgende!
"Er is sinds januari 2005 een algemene identificatieplicht, waarbij iedereen van 14 jaar en ouder een identificatiebewijs bij zich moet hebben (draagplicht), dat getoond moet worden wanneer politie en andere toezichthouders bij de uitoefening van hun taken daarom vragen.Het kabinet zal te zijner tijd op basis van de resultaten van een evaluatie bezien of deze leeftijdsgrens aanpassing behoeft." Commentaar: Dat houdt dus in dat wij allemaal altijd (het is een plicht!) een identifikatie bij ons hebben moetten.
Ons grootste bezwaar is dat wij nu altijd een bewijs bij ons hebben moeten, daar in staat dat wij de Nederlandse nationaliteit zouden hebben, en dat is niet meer sinds de Eerste Kamer het Europees Kaderverdrag aangaande de Nationale Minderheden goedgekeurd heeft. Ze erkennen nu dat er sprake is van een Friese nationaliteit.
Wij zijn Friezen, met een eigen historie, vlag, volkslied, sporten, taal en cultuur en met een eigen gebied, een eigen natie, om kort te sluiten. Nationaliteit houd in 'de natie waar u bij hoort'. Voor ons, als oprechte en zelfbewuste Friezen, ligt de eerste loyaliteit bij Friesland, en niet bij Duitsland of bij Nederland. Wij horen bij en voelen ons verbonden met Friesland, en hebben daarom de Friese nationaliteit. Dat geeft ons vertrouwen en een rechtvaardiging voor de strijd om te pleiten voor een 'Friese identificatie'.

Doel!
Daarom willen wij dat alle Friezen in Nederland, als het gaat om de aantekening 'nationaliteit' op een ID-bewijs, daar 'Frysk' als mogelijkheid hebben moeten. Het zichtbaar maken van een Friese identiteit op een ID-bewijs, zien we als een realistisch streven in de tijd van normen en waarden.

Gedicht met als thema Zichtbaar.

Het voordragen van de drie belangrijke vragen aan de politiek door de GFA
De vragen zijn aangeboden aan de politieke Prominenten. Er zijn nu twee erkende nationaliteiten binnen de Nederlandse Staat. Wij Friezen hebben als Nederlandse Staatsburgers de Friese nationaliteit.

Vragen aan de Friese politiek.
(1) Op basis van het bovenstaande: Als wij een identiteitsbewijs moeten, hebben wij het recht op een identiteitsbewijs met de mogelijkheid van een Friese nationaliteit. Deze mogelijkheid is er nog niet. Wat doet de Friese politiek voor diegene die een Fries ID-bewijs hebben willen als Nederlands staatsburger?

(2) De Staat der Nederlanden wil voor ons nu bepalen hoe wij ons identificeren zouden moeten. Maar voor wie zouden wij ons hier in Friesland identificeren moeten? Moeten de Friezen haar in haar eigen gebied wel verantwoorden? Nu is er toch iets niet kloppend. In ons eigen gebied zijn andere nationaliteiten die zich verantwoorden moeten kunnen. Een identiteitsbewijs binnen Friesland is daarom een absurd idee, zolang het niet de Friezen zelf zijn die het invoeren. Wij doen het verzoek aan de Friese politiek om elke boete in Friesland niet als rechtmatig te beschouwen in afwachting van een mogelijkheid van een Fries ID-bewijs.

(3) Het toppunt is uiteraard de combinatie van bovenstaande: De staat der Nederlanden wenst dat wij ons in Friesland identificeren met de Nederlandse nationaliteit. En dat terwijl wij door dezelfde "Staat der Nederlanden" ook nog officieel erkend zijn als dragers van de Friese nationaliteit. Vraag aan de Friese politiek: hoe gaan jullie om met deze strijdige wetten?

Het aanbieden van het Rapport aan de Politiek (Prominenten)
Dit rapport is bedoelt als een manier om uiting te geven aan onze wens voor het zichtbaar maken van onze nationaliteit in officiele documenten. Daarom bieden wij jullie dit rapport met de drie vragen aan.
Van links naar rechts: Frans Kuipers, Kobus Walsma, Hendrik ten Hoeve. 

Een samenvatting van de reakties van de Politiek (Prominenten)

Hindrik ten Hoeve:
Vraag 1: Het idee en de basisgedachte is in overeenstemming met het kaderverdrag. Er is een verschil tussen Staatsburgerschap en Nationaliteit. Friezen zijn een aparte entiteit en dat mag best getoont worden.
Vraag 2: Dit is laatst ingevoert ivm de veiligheid en dat zal voor de Friezen niet anders zijn.

Frans Kuipers:
Fraach 1: Ik kan mij in de woorden van Hendrik ten Hoeve vinden.
Fraach 2: Dit is een tûkelteam
Als plaatsvervanger van Ed Nijpels kan ik toezeggen dat ik dit mee neem naar it presidium waar de fractievoorzitters van alle partijen uiteindelijk beslisse of dit op de politieke agenda komt.

Kobus Walsma:
Het meeste is al gezegd, een goed initiatief. De Staten kiest de eerste kamer dus het moet eerst gedragen worden door de Provincie voordat wij in de eerste keamer hier mee aan de slag kunnen.

'Ein yn ‘e bek'
Wie A (erkenning) gezegd heeft moet ook B (zichtbaar) zeggen, want wat is anders deze erkenning waard, een snoepje wat je met de boodschappen mee neemt?
Nu Holland zich steeds meer en meer terug trekt moeten wij nu in de "rijdende trein" die Europa heet ons zelf op de agenda zetten want anders zullen wij achter de feiten aanrennen en uiteindelijk eindigen als een ommeland
Hierbij wil de Groep fan Auwerk danken voor de aanwezigheid. Wij hopen binnenkort antwoord te krijgen op onze vragen.

Om met een citaat van Obe Postma te eindigen: Ik ben van het Friese land een kind, geen lid, dat ook bedanken kan. Dat is niet anders.