NATIONALITEIT

FRL KENTEKEN STICKER

1 JAAR NAT. ERKENNING

INTERFRIESE VLAG

ANTI NAZI HELM

TEGEN VERDONK

GEEN NEDERSAKSEN

PROVINCIES-PLUS


 
 


Provincies-plus Fryslân en Drenthe

03-06-2010

Provinciale sprong naar de toekomst ==> Nieuwe tijden nieuwe kansen

Geachte Bestuurder,          

 Naar aanleiding van de bestuurlijke discussie omtrent het voortbestaan van de provincies verwijs ik U naar de brief hieronder.

Aanleiding:

  1. Bestuurlijke discussies omtrent het voortbestaan van de provincies en gemeenten.

  2. De rapporten van de comissie Kalder en de Rob (Geert Dales).

  3. Resolutie die de VNG aankomende maandag en dinsdag te Leeuwarden in stemming wilde brengen om gemeenten en provincies samen te voegen als één lokaal bestuur om zo de grondwet te omzeilen.

 I.v.m. bovengenoemde komt de Groep fan Auwerk nu met een Blauwdruk voorzien van onderbouwing welke draagvlak kan vinden en past binnen de Grondwet.

Voor de burger is een krachtige provincie van groot belang. Een sterkere provincie dat beter in staat is om de eigen regio te versterken, nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en meer invloed kan uitoefenen in Brussel.

Gemeentelijke schaalvergroting van de laatste vijfentwintig jaar leidt tot steeds meer kritiek op de omvang van de huidige provincies. Het valt daarbij op dat daarbij voortdurend het eenzijdige begrip ‘Noord’ of zelfs ‘Noord-Nederland’ als alternatief voor mogelijke provinciale opschaling naar voren wordt gebracht. Een opvallend verschijnsel daarbij is dat het vooral uit de provincie en stad Groningen of andere Groninger organisaties voortkomende initiatieven betreft. TV Noord, Radio Noord, Dagblad van het Noorden, Noord Nederlands Bureau voor Toerisme, FNV Noord, VNO-NCW Noord, Kamer van Koophandel Noord, Noord-Nederlands Orkest, Noorderzon, Partij voor het Noorden, Noordelijke Media Groep, Noorderbreedte, Noorderland, de lijst is met gemak uit te breiden. De ultieme politieke uiting van deze ‘noordelijke’ schaalvergroting is het Samenwerkingsverband Noord-Nederland(SNN).

In Drenthe en Fryslân komt het luchtledige begrip “noordelijk” slechts sporadisch voor, de vraag is natuurlijk waarom dat zo is: de vraag stellen is hem beantwoorden.
Een land (of provincie) zonder eigen historische cuturele identiteit/entiteit en zonder een sterke toekomstvisie is geen sterk land/provincie. Het luchtledige begrip Landsdeel Noord of Noordland is een ongewenste bestuurlijke constructie, welke we kunnen omschrijven als een kunstmatige autonomie van een niet bestaand volk.

We kunnen hiermee wel stellen dat vooral de provincie en stad Groningen opteren voor provinciale herindeling en zich zelf willen laten resolveren in een groter geheel. Dit blijkt ook uit de resultaten van een recent uitgevoerde peiling door Maurice de Hond, uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW. De inwoners van Friesland en Drenthe hebben zich hierover - ook in eerder gehouden peilingen - al hun ongenoegen laten blijken.

Groningen, ook wel Stad en Ommenland genoemd, is zowel een stad als een provincie. De geschiedenis van deze deels Friese en Sakische provincie is niet te begrijpen zonder kennis van de Ommelanden (van oudsher Lutje Fraislaand), de geschiedenis van de provincie is ook niet te begrijpen zonder kennis van de grote stad in de provincie. Onderstaande bronnen geven een korte en duidelijke historische weergave van het gebied.

Gezien de overheidsdruk omtrent provinciale opschaling is “De Groep fan Auwerk” van mening, verdeel Stad en Ommelanden, sinds de 19e eeuw officieel provincie Groningen genaamd, over Fryslân en Drenthe.
De gebiedsafbakening moet een duurzame en een zo natuurlijk mogelijke historische inbedding krijgen, ruimtelijk, economisch, sociaal en cultureel, welke de oorspronkelijke kenmerken omtrent de identiteit/entiteit zoveel mogelijk benaderd. Hiermee wordt historisch cultureel recht gedaan aan het gebied met een logische samenhang. De historische Ommelandse kwartieren Hunsingo, Fivelingo, Westerkwartier en het Oldambt zijn oorspronkelijk Fries. De Stad Groningen, Het Gorecht, Westerwolde en de gemeenten Oost en Weststellingwerf oorspronkelijk Saksisch. Zie bijgevoegd mogelijke blauwdruk provincie plus 2015.

De nieuwe opgeschaalde “plus” provincies Fryslân en Drenthe als duidelijke regionale identiteit kan voor onze omgeving een belangrijke rol spelen en zo voor een mooie en betere toekomst zorgen. Hiermee wordt voorkomen dat evt bestuurlijke provinciale opschaling leidt tot verlies van de eigen culturele karakter. Ook de problemen voor de toekomst ‘onder meer de slechte(re) economische omstandigheden en de voorspelde zeespiegelstijging met daardoor de noodzakelijke bescherming van onze kusten, maken een blijvende samenwerking tussen Friesland en Drenthe wenselijk.

Binnen deze nieuwe bestuurlijke kader is het van groot belang dat er veel meer bevoegdheid van de rijksoverheid naar de beide provinsjes-plus gedecentraliseerd wordt, met namme op het gebied van bestuur en wet- en regelgeving. Dat is met name het geval als het gaat om het versterken en vergroten van de eigen taal, kultuer en geschiedenis in de verscheidene maatschappelijke domeinen (onderwijs, bestuur, recht, kultuur, media, economie, enz.).

Namens de Groep fan Auwerk,
Siwert Reinarda
a

BEKIJK AFBEELDING IN HOGERE RESOLUTIE, KLIK HIER

Boarnen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Groningen
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Ommelanden
http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Ommelanden

 

 
a